Pagina wordt geladen ...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webwe

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst  of andere rechtsbetrekking tussen webwe en een Wederpartij.

1. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de Algemene Voorwaarden van webwe.
2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met webwe, voor de uitvoering waarvan door webwe derden te worden betrokken.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. webwe en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld zijn, of waarbij onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. webwe behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van webwe of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
8. Alle afbeeldingen, specificaties van de Product(en) en/of Dienst(en) op de website, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. webwe  kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. webwe is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Product(en) en/of Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
9. Indien de website verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden vervat, is webwe niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.
10. Indien de website tevens bestanden bevat die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. webwe staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van webwe of derden.
11. In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voorzover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Artikel 2. Offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van webWe zijn vrijblijvend. Een door webwe verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien de Wederpartij een vrijblijvende aanbieding aanvaardt, behoudt webwe het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. webwe kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aan afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures, catalogi en ander promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is webwe daaraan niet gebonden.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat webwe de door de Wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Deze opdrachtbevestiging dient enkel en alleen het overeengekomene te bevatten.
2. De overeenkomst tussen webwe en de Wederpartij wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk 3 maanden voor afloop van het contractjaar schriftelijk te geschieden.
3. De Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van webwe. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Gebruik Toegangscode

1. Wederpartij is slechts gerechtigd de door webwe toegekende Toegangscode(s) te verstrekken aan haar werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van websiteactiviteiten van Wederpartij. Wederpartij is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van webwe, dient Wederpartij webwe op de hoogte te stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.
2. Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij hen mogelijkheid tot toetreding ontnemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Voorts staat Wederpartij er voor in dat deze werknemers de Toegangscode slechts ten behoeve van door hun uit te voeren werkzaamheden gebruiken.
4. webwe heeft de bevoegdheid om ongeautoriseerd gebruik van de Toegangscode aan Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5. Elektronische communicatiemiddelen

1. In het geval communicatie tussen webwe en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. webwe is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
2. Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Artikel 6. Prijzen en betaling

1. De maandelijkse abonnementskosten zijn aan verandering onderhevig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van webwe.
2. Alle door webwe gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3. webwe is gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. uurtarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen. webwe zal de Wederpartij voorafgaand aan een voorgenomen wijziging schriftelijk hiervan in kennis stellen. Gedurende een maand na deze kennisgeving is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke mededeling aan webwe te ontbinden.
4. Opstartkosten alsmede de eerste maandelijkse abonnementsvergoeding (hierna te noemen “de opstartfactuur”) worden door webwe binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de Wederpartij gefactureerd. Wanneer de Wederpartij aan webwe geen recent uittreksel van een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan overhandigen, kan de opstartfactuur de opstartkosten alsmede de eerste 3 maandelijkse abonnementsvergoedingen omvatten. Onder “recent” wordt hier verstaan: niet ouder dan 3 maanden.
5. De overige door de Wederpartij verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door webwe telkens per - deel van een - kalenderjaar vooruit aan de Wederpartij worden gefactureerd. Op basis van de door de Wederpartij bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op maandelijkse basis door webwe worden geïncasseerd.
6. Ingeval de Wederpartij niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de Wederpartij wordt ingetrokken, is de Wederpartij gehouden de in dit artikel bedoelde maandelijkse abonnementsvergoedingen telkens zelf uiterlijk op de eerste dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per vooruitbetaling aan webwe te voldoen. webwe is gerechtigd hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien webwe hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de Wederpartij, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
8. Bij een betalingsachterstand is webwe gerechtigd de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld.
9. webwe is bevoegd om -  ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten.

Artikel 7. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij

1. Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.
2. Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
3. Wederpartij onthoudt zich ervan webwe of derden bij het gebruik van de Product(en) en/of Dienst(en) of de website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan:
a. Het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van webwe.
b. Het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie.
c. Het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij.
d. Het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de website is geplaatst.
e. Het schenden van privacy of publiciteit van webwe.
f. Het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de website.
g. Het zodanig gebruik maken van de Product(en) en/of Dienst(en) dat daardoor de juiste werking van computersystemen van webwe of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Product(en) en/of Dienst(en) zou kunnen worden verhinderd.
h. Het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen.
i. Het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
4. Onverlet het bepaalde in artikel 7.3 is Wederpartij niet gerechtigd om ongevraagd e-mails of andere informatie ('spammen') aan Gebruikers van webwe te sturen of een zoekprogramma op de website of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om informatie of databestanden van de website te downloaden ('spideren'). Indien webwe op de hoogte wordt gesteld van bovenstaande activiteiten, dan is Wederpartij webwe een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ad EURO 25.000 (vijfentwintigduizend) zonder rechterlijke tussenkomst en is webwe gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 8. Rechten en Verplichtingen van webwe

1. webwe verschaft Wederpartij toegang tot haar website en gebruik van de overeengekomen Product(en) en/of Dienst(en) tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.
2. webwe zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
3. webwe heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Product(en) en/of Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 7 (zeven) werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Product(en) en/of Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.
4. webwe behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Product(en) en/of Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Product(en) en/of Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Product(en) en/of Dienst(en), zal webwe Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft webwe het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft de Wederpartij niet geïnformeerd te worden.
2. Vanwege de noodzaak dat de Wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de Wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door webwe gewenste vorm en op het door webwe gewenste tijdstip aan webwe verstrekken. Aanlevering dient in ieder geval digitaal te geschieden. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij webwe in en buiten rechte voor alle gevolgen - zowel financiële als andere - die hieruit voor webwe kunnen voortvloeien. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de Wederpartij aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de website.
3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van webwe staan of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is webwe gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die webwe hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de Wederpartij.
4. De Wederpartij dient een contactpersoon aan te wijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
6. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.

Artikel 10. De ontwikkeling van webweproducten

1. Aan de hand van de c.q. met gebruikmaking van de door de Wederpartij aangeleverde teksten, afbeeldingen, informatie e.d. wordt de website door webwe ingericht conform het overeengekomen ontwerp uit de collectie van webwe dan wel conform een tussen partijen overeengekomen ander ontwerp.
2. De door de Wederpartij na afloop van de gestelde termijn aangeleverde gegevens zullen door webwe als een update worden verwerkt. webwe zal de hiervoor geldende prijzen c.q. tarieven bij de Wederpartij in rekening brengen.
3. Alle door webwe in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij verstrekte bescheiden, zoals onder meer – doch niet uitsluitend – adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen door hem niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van webwe worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht.
4. webwe is gerechtigd om diens naam en/of beeldmerk op een bescheiden wijze op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11. Oplevering en acceptatie van de producten

1. De website wordt door webwe conform de daartoe opgestelde overeenkomst aan de Wederpartij opgeleverd. Alvorens met de productie van de website kan worden begonnen dient de Wederpartij zijn goedkeuring te verlenen aan een design voor deze website. Na voornoemde goedkeuring zijn geen designwijzigingen meer mogelijk.
2. webwe doet allereerst een pre-oplevering van de website. Na deze pre-oplevering heeft de Wederpartij een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan webwe door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de Wederpartij aan webwe te worden gemeld. Indien de Wederpartij binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan webwe heeft doorgegeven, worden de producten na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd. Na het uitvoeren van de wijzigingen c.q. correcties volgt opnieuw een pre-oplevering onder dezelfde condities als de eerste pre-oplevering. De mogelijkheid tot het aangeven van wijzigingen c.q. correcties na de tweede - en de daarop volgende - pre-oplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de Wederpartij bij de voorgaande pre-oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de Wederpartij bij de eerste pre-oplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de Wederpartij.
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is. Na volledige oplevering zijn geen wijzigingen meer mogelijk dan met uitdrukkelijke instemming van webwe en tegen vergoeding van de hieraan verbonden meerkosten.
4. Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen, worden eveneens gezien als meerwerk. webwe zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de Wederpartij in rekening brengen.

Artikel 12. Abonnement, gebruik van de producten en domeinnaam

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de producten door webwe op basis van een abonnement aan de Wederpartij ter beschikking gesteld. Op basis van het abonnement verkrijgt de Wederpartij het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van (het grafisch ontwerp van) de producten. De eigendom van de producten berust bij webwe.
2. Voor het gebruik van de producten is de Wederpartij bij aanvang van de overeenkomst een eenmalig vast bedrag verschuldigd, de zogenaamde opstartkosten, alsmede gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen partijen overeengekomen maandelijkse abonnementsvergoeding.
3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde abonnementsvergoedingen zijn inclusief de kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van webwe een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken dan wel te kopiëren.
5. Indien webwe adviseert om een andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de producten in te schakelen, is webwe niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
6. Gedurende de looptijd van het abonnement zal webwe aan de Wederpartij de overeengekomen updates alsmede de overeengekomen onderhouds- en overige diensten verlenen.
7. Het dataverkeer, gerelateerd aan het productbezoek, is gelimiteerd op basis van een ‘fair-use principe’: ingeval de Wederpartij regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde dataverkeer zoals dit geldt voor de klanten van webwe zal webwe de Wederpartij hierop attenderen. Tevens is webwe gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.
8. webwe verzorgt de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. Het beheer en het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgt door webwe. Gedurende de looptijd van het abonnement is het de Wederpartij niet toegestaan om de voor hem geregistreerde domeinnaam te verhuizen. Na afloop van het abonnement is dit wel toegestaan.
9. Na afloop van het abonnement is er een mogelijkheid tot overname van de domeinna(a)m(en).

Artikel 13. De inhoud van de producten

1. Met betrekking tot de inhoud van de producten gelden bepaalde regels zoals neergelegd in onderhavig artikel.  Zowel webwe als de Wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de Wederpartij (één van) de regels overtreedt en de overtreding laat voortbestaan, is webwe gerechtigd de website tijdelijk onzichtbaar te maken en om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van webwe ter zake van eventuele schadevergoeding. WebWe behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande abonnementstermijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn.
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om:
a. Inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden.
b. Informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische c.q. erotische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites.
c. Informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud.
d. Zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden.
e. Reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spam”.
f. Via de dienstverlening van webwe aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van webwe dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma's, -archieven of ‘warez’-sites.
g. Zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is.
h. Zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens webwe en/of derden.
i. Via de dienstverlening van webwe aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van webwe dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van webwe.
j. Het is de Wederpartij eveneens verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van webwe, op de website eenMP3-homepage te exploiteren. Ingeval webwe dit constateert, is zij gerechtigd, zonder de Wederpartij hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, over te gaan tot verwijdering van deze homepage.
k. Het is de Wederpartij verboden om de server van webwe waar de producten wordt gehost zelfstandig of door derden te (laten) benaderen. Een en ander op straffe van een, zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van €3.500,00 per overtreding van dit verbod. Alle directe toegang tot de hostingserver is uitdrukkelijk aan webwe voorbehouden.
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is webwe eveneens gerechtigd de producten al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van webwe niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten.
4. webwe zal geen kennis nemen van data die Wederpartij opslaat en/ of verspreidt via de systemen van webwe, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of webwe daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal webwe zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Garantie

1. webwe zal gedurende een periode van 1 (één) maand na oplevering van de website eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van webwe, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
2. De Wederpartij dient webwe binnen 1 maand na oplevering schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
3. webwe behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de Wederpartij zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan webwe ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten, dan wel indien de gebreken zijn veroorzaakt doordat de Wederpartij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Annulering, opschorting en ontbinding

1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van webwe en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
2. Wederpartij kan een overeenkomst annuleren, voordat webwe begonnen is met de uitvoering ervan, als de Wederpartij de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten.
3. Indien de Wederpartij een overeenkomst met toestemming van webwe annuleert, terwijl webwe al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de Wederpartij gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan webwe een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de Wederpartij de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij webwe nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
4. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surseance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van webwe, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
5. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
6. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal  webwe ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Wederpartij te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Wederpartij.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Mocht webwe aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van webwe gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van webwe en/of haar ondergeschikte(n).
2. webwe kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor schade die ontstaan is doordat webwe uit is gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
3. webwe kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van webwe aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan webwe toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
4. webwe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. webwe kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
5. webwe kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de producten of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door webwe aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - middels spam, virussen, hackpogingen etc..
6. Indien webwe aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van webwe beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een overeenkomst c.q. abonnement met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs c.q. abonnementsvergoeding te vermeerderen met de voor de overeenkomst verschuldigde opstartkosten.
7. De beschikbaarheid van de diensten -  bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een website -  ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van webwe, zodat webwe ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van webwe verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van webwe ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
8. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website geplaatste teksten, afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart webwe voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. webwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de producten.
9. Wederpartij vrijwaart webwe tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen webwe en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 17. Overmacht

1. webwe is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. webwe kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
2. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens webwe tot aan dat moment te voldoen. webwe is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop webwe geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor webwe niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van webwe of van derden daaronder begrepen. webwe heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat webwe zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door webwe ontwikkelde voortbrengselen van menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van webwe, tenzij schriftelijk vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door webwe ontwikkelde producten, de inhoud van die producten en eventuele updates berusten en blijven berusten bij webwe dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde.
2. webwe behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
3. Op de ontwerpen van webwe rust copyright. De ontwerpen mogen enkel en alleen toegepast worden ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst tussen webwe en een Wederpartij. Ontwerpen van webwe mogen niet zonder uitdrukkelijke en voorafgaande, schriftelijke toestemming van webwe worden toegepast en gebruikt voor andere doeleinden dan die in de overeenkomst zijn omschreven.
4. De Wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van webwe veilig te stellen.
5. webwe heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten tussen webwe en Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen webwe en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van webwe. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Uniek ontwerp

Zelf te beheren

Beter vindbaar

Responsive